Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním

ISpP HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii

kuk_40nejpoužívanější informační systém pro Psychiatrii v České republice

Modulární zdravotnický informační systém určený pro vedení zdravotnické dokumentace a podporu souvisejících činností. Je uceleným řešením pro vedení agendy psychiatrického pacienta v průběhu jeho  ústavního a navazujícího ambulantního léčení. Obsahuje nástroje pro zpracování dat medicínského i administrativního charakteru s důrazem na podporu práce lékařů a dalšího zdravotnického personálu.

Z podstatné části je při zpracování údajů potlačena nutnost mechanického přepisování a zadávání – např. podklad pro výstupní zprávu při ukončení hospitalizace je vygenerován z definovaných údajů vedených v průběhu hospitalizace, do dokumentů – záznamy tiskopisy, protokoly jsou automaticky vkládány údaje, které již systém obsahuje a jsou do daného dokumentu potřebné. Existuje-li zápis informace, ze které lze dovodit jednoznačnou souvislost, je využit: např. pacient, který má jedním zápisem zaevidovanou nepřítomnost, má automaticky proveden odpočet regulačního poplatku, odepsanou stravu, tato skutečnost se promítne do vyúčtování a povinných sestav. Vyúčtování zdravotním pojišťovnám je generováno systémem a je svázáno s dokumentací, odpadá nutnost zadávání výkonů uživatelem, využitím integrovaných kontrol je minimalizován výskyt chyb.

Lze počítat se sumarizací některých procesů : jsou-li např. laboratoří doručeny výsledky elektronickou cestou, mohou být jedinou volbou přiřazeny do dokumentace všech dotčených pacientů.

Záznamy a tvorba dokumentů jsou řešeny tak, že uživatel dodrží rámec standardu, ale přitom obsah může sám ovlivnit : např. je připravena struktura zápisu akceptující požadavky legislativy, kterou lze v daném zařízení „naplnit“ obsahově dle vlastní úvahy ( ošetřovatelské diagnozy, edukace, záznamy o souhlasu se zdr. výkonem, zápisy o použití omezovacího prostředku … atd.)

Hodnotící sestavy nad daty zohledňují potřeby oboru psychiatrie s možností volby výběrových kriterií, třídění a typů tiskových výstupů. Systém je otevřený, podporuje komunikaci s jinými IS.

Jsou sledovány legislativní změny týkající se oboru, a jsou promítány do systému tak, aby uživatelé včas a v potřebné kvalitě mohli reagovat na změnu vnějších podmínek.

Systém je koncipován tak, aby jej bylo možno přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka, jeho zvyklostem a metodice práce.

....

pro další informace přejděte na stránky produktu